# شعرفارسی

آواره

http://www.iran.sc/upl/rasul-yunan/13523181128.jpg صاعقه ای تندبر فراز امید ها و آرزوهااندوه جستنو نیافتن سیاره ای دیگراین است پایان ماجرا :ما اواره خواهیم شدیک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

تغییر

شماره عوضی نبودصدا عوضی نبودچیزی اما عوض شده بودجمله ها کوتاه تر شده بودند علی محمد مودب
/ 0 نظر / 10 بازدید