# شعر_طنز

کنکور

ز بس هی درس رابلغور کردمدوچشم تیز خود را کور کردمتمام لحظه های خوب خود رافدای زالوی کنکور کردم
/ 0 نظر / 15 بازدید